Licentie-overeenkomst

Om zonder beperkingen met de Online-Calculator aan de slag te kunnen gaan, dient u een Licentie-overeenkomst met ons aan te gaan. Per licentie ontvangt u van ons aparte login-gegevens waarmee u toegang krijgt tot de Online-Calculator. Wilt u voor meerdere personen gelijktijdig toegang krijgen tot de Online-Calculator dan dient u meerdere licenties aan te schaffen.

Met de Licentie-overeenkomst verstrekt u aan ons een machtiging voor het maandelijks incasseren van het geldende Participatietarief.

Middels de Licentie-overeenkomst verplichten wij ons om voor 1 april van ieder jaar zorg te dragen voor een fiscale update. Is de fiscale wetgeving of onderdelen daarvan qua structuur gewijzigd (zoals in het verleden is gebeurt met de wet Brede Herwaardering) dan behouden wij het recht voor om de updatetermijn met maximaal 3 maanden te verlengen. Bij het niet nakomen van deze updateverplichting zal de gedeponeerde software bij Notariskantoor Franke te Naaldwijk ter beschikking gesteld worden aan de gebruikers.

De gebruiksvoorwaarden zijn tevens onderdeel van de Licentie-overeenkomst en bepalen dat de verantwoording voor de adviezen die zijn gebaseerd op de output van de Online-Calculator volledig bij u - zijnde de licentienemer - ligt. Door ondertekening van de Licentie-overeenkomst verklaart u dat u noch ons noch één van de aan ons gelieerde rechtspersonen noch één van onze medewerkers aansprakelijk zult stellen voor schade van welke aard dan ook die u of uw cliënten lijden als gevolg van het gebruik van de Online-Calculator. Dit geldt ook voor de personen/bedrijven die de Online-Calculator gebruiken met een gratis account/licentie waarmee de functionaliteit beperkt is.