Financiële Planning Begrippenlijst


Annuïteit Hypotheek

Asset Allocatie

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Beschikbare Premieregeling

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Estate Planning

Integrated Financial Planning (iFP)

Federatie Financiële Planners (FFP)

Financieel Plan

Financiële Planning

Financiële Planning Software

Lineaire Hypotheek

Middelloonregeling

Monte Carlo Simulatie

Ondernemingsplanning / Strategisch Management

Standaarddeviatie

Tax Planning

Wet op het Financieel Toezicht (WFT)

Annuïteit Hypotheek

Een Annuïteit Hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u de hypotheeklening gedurende de looptijd van de hypotheek aflost. Dit gebeurt op basis van annuïteiten. Dit houdt in dat gedurende de looptijd van de lening - bij een gelijkblijvende rentestand - de jaarlijkse som van rente en aflossing (de annuïteit) gelijk blijft. In het begin bestaat het grootste deel van de de annuïteit uit rente. Naarmate er een hoger bedrag is afgelost, hoeft u minder rente te betalen en ontstaat er dus meer ruimte voor het aflossen van de schuld.

Terug

Asset Allocatie

Onderdeel van vermogensbeheer is het bepalen van de Asset Allocatie. Dit is het verdelen van een beleggingsportefeuille over meerdere beleggingscategorieën (o.a. aandelen, liquide middelen, obligaties en vastgoed). Bij het bepalen van de Asset Allocatie wordt gekeken naar de risico's in verhouding tot het gewenste rendement en de beleggingshorizon. Zodoende verschilt de Asset Allocatie per persoon alsmede per doelstelling. Een hulpmiddel bij het bepalen van de Asset Allocatie is een Monte Carlo Simulatie t.b.v. een separate beleggingscategorie.

Terug

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Nederlandse financiële wetgeving beoogt onder andere het goed functioneren van de financiële markten te waarborgen en het vertrouwen in het financiële stelsel te bevorderen. De wet stelt daartoe regels om de deskundigheid en betrouwbaarheid van financiële dienstverleners te verzekeren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met het toezicht op deze regels en dient voor het verlenen van bepaalde diensten een vergunning of ontheffing te verlenen.

Terug

Beschikbare Premieregeling

Een Beschikbare Premieregeling is een pensioenvoorziening waarbij een werkgever zijn werknemers per jaar een vooraf bepaald vast premiebedrag of een percentage van het jaarsalaris of de pensioengrondslag beschikbaar stelt ten behoeve van de pensioenopbouw. De hoogte van het uiteindelijke pensioen is afhankelijk van de hoogte van de beschikbare premie, de beleggingsopbrengsten en de pensioentarieven op het moment van ingang van het pensioen.

Terug

Bureau Krediet Registratie (BKR)

In Nederland is een bedrijfsmatige kredietverlener, die kredieten aan consumenten verstrekt, wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een stelsel van centrale kredietregistratie. In Nederland is dit het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het BKR is een onafhankelijke Nederlandse stichting met als doelstelling het voorkomen van overkreditering en problematische schuldsituaties van consumenten. Het BKR beheert daartoe het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In dit systeem worden de gegevens opgenomen van consumenten aan wie financiële dienstverleners kredieten of kredietfaciliteiten hebben verstrekt. Bij het BKR aangesloten organisaties hebben een wettelijke plicht om, voordat zij een krediet aan iemand verstrekken, bij BKR te toetsen welke financiële verplichtingen er van de betreffende persoon in het CKI staan. Onder andere op basis van deze gegevens bepaalt de financiële dienstverlener of het verantwoord is het gevraagde krediet te verstrekken. Indien een krediet wordt verstrekt dan is de financiële dienstverlener verplicht dit bij het BKR te registeren. Daarnaast dienen ook eventuele betalingsachterstanden op de terugbetaling van het krediet te worden geregistreerd.

Terug

Estate Planning

Bij Estate Planning gaat het om maatregelen die getroffen kunnen worden om een toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken. Het is derhalve een vorm van Tax Planning. Bij Estate Planning spelen het testament, huwelijksvoorwaarden en schenkingen een belangrijke rol. Een ander woord voor Estate Planning is Nalatenschapsplanning en het kan een onderdeel vormen van een Financiële Planning.

Terug

Integrated Financial Planning (iFP)

Integrated Financial Planning is een gedragscode die als doel heeft om financiële planningen realistischer, waarheidsgetrouw en begrijpelijker te maken. Een financiële planning die voldoet aan de gedragscode Integrated Financial Planning kenmerkt zich met privé balansen, privé winst- en verliesrekeningen, het zichtbaar tonen van de levensonderhoudskosten en het vermijden van ongedefinieerde terminologieën. Door deze gedragscode wordt o.a. voorkomen dat er onhaalbare financiële doelstellingen worden gesteld. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de uitgaven van een naverwant financieel product een te zware last blijkt te zijn (bijvoorbeeld een premie van een lijfrenteverzekering die men niet meer kan bekostigen).

Terug

Federatie Financiële Planners (FFP)

De Federatie Financiële Planners is een beroepsorganisatie die zijn oorsprong vindt vanuit de bancaire wereld. De Federatie Financiële Planners heeft gedragsregels opgesteld waaraan de leden zich dienen te houden. Zo zijn er theorie-eisen en moet er jaarlijks permanente educatie gevolg worden door de leden. Praktijkeisen zijn niet van toepassing bij de Federatie Financiële Planners. Zo is er een gedegen kennis van financiële planning software niet verplicht. Ook gelden er geen eisen aan de inhoud van een financieel plan. Zodoende kan een financieel plan per individuele planner die aangesloten is bij de Federatie Financiële Planners sterk verschillen.

Terug

Financieel Plan

Een Financieel Plan is een schriftelijke weergave van een financiële planning en omvat de toekomstprojectie van de inkomsten, de uitgaven en het vermogen van een persoon en zijn eventuele partner. Een Financieel Plan kan qua inhoud sterk verschillen. Zo worden er rapporten opgesteld van wel 50 pagina's of meer die primair gevuld zijn met cijfermatige overzichten. Qua grootte zou een Financieel Plan van maximaal 20 pagina's toereikend moeten zijn om alle financiële ins en outs te presenteren. Veelal wordt de inhoud voorzien van grafieken om zodoende een Financieel Plan beter te kunnen doorgronden. Een goed Financieel Plan zou geen producten van financiële aanbieders moeten bevatten.

Terug

Financiële Planning

Een Financiële Planning is een lange termijn toekomstprojectie (minimaal 20 jaar) van de inkomsten, de uitgaven en het vermogen van een persoon en zijn eventuele partner. Doorgaans worden er verschillende scenario's bij een Financiële Planning doorgerekend. Gangbare scenario's zijn 'Lang Leven' (pensionering), 'Overlijden Cliënt/Partner' en 'Arbeidsongeschiktheid Cliënt/Partner'. Qua inhoud/niveau kan een Financiële Planning sterk verschillen. Zo kan een Financiële Planning van aanbieder X een sterk afwijkend beeld geven t.o.v. een Financiële Planning van aanbieder Y. Oorzaken zijn o.a. het wel of niet (correct) verwerken van inflatie, het anders interpreteren van financiële producten en het wel of niet in acht nemen van de gedragscode Integrated Financial Planning.

Terug

Financiële Planning Software

Voor het vervaardigen van een financieel plan en voor het berekenen van de onderliggende financiële cijfers wordt doorgaans gebruik gemaakt van Financiële Planning Software of van spreadsheet programma's. Door het ontbreken van een beroepsgroep voor Financiële Planning Software zijn de functionaliteitsverschillen tussen de verschillende applicaties aanzienlijk. Zo zijn er applicaties die zich voornamelijk richten op Doel-planningen i.c.m. het verkopen van financiële producten. Andere softwareaanbieders richten zich op Integrated Financial Planning met o.a. functionaliteit voor Tax Planning en Ondernemingsplanning / Strategisch Management. De berekende financiële cijfers t.b.v. een Financieel Plan kunnen omvangrijk verschillen als men Financiële Planning Software vergelijkt. Voor particulieren wordt Financiële Planning Software normaliter niet beschikbaar gesteld.

Terug

Lineaire Hypotheek

Een Lineaire Hypotheek is een hypotheek waarbij maandelijks een vast bedrag afgelost wordt. Dit bedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen. Aan het eind van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost. Doordat er een vast bedrag afgelost wordt, dalen de maandelijkse lasten bij een Lineaire Hypotheek. Een Lineaire Hypotheek is de goedkoopste hypotheekvorm die u kunt krijgen. Immers, geld lenen kost altijd geld en bij een Lineaire Hypotheek wordt er al direct bij aanvang een substantieel deel terugbetaald. Over de gehele looptijd bezien, heeft u de laagste schuldrest.

Terug

Middelloonregeling

Een Middelloonregeling is een pensioenvoorziening waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van het gemiddelde verdiende loon. Het is een zuivere salaris/diensttijdregeling waarbij het uiteindelijke pensioen afhangt het aantal jaren dat de werknemer bij een werkgever in dienst is geweest en het salarisverloop tijdens de werkzame periode. Het op te bouwen pensioen is bij deze regeling een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen. Dit houdt in dat salarisverhogingen alleen meetellen voor de toekomstige jaren en niet voor het verleden.

Terug

Monte Carlo Simulatie

Met een Monte Carlo Simulatie kan men de risico's van o.a. beleggingen nader analyseren. Een Monte Carlo Simulatie maakt een groot aantal berekeningen (in de Online-Calculator 5000 berekeningen/iteraties) voor een enkele belegging waarbij voor ieder apart jaar binnen iedere separate berekening/iteratie het rendementspercentage varieert op basis van de opgegeven Standaarddeviatie. Op deze manier worden beleggingsrisico's doorgerekend aan de hand van de van toepassing zijnde beleggingscategorie en komen koersschommelingen en saldofluctuaties tot uiting.

Terug

Ondernemingsplanning / Strategisch Management

Binnen het kader van financiële planning wordt met Ondernemingsplanning bedoeld het op lange termijn doorrekenen van de financiën van een onderneming (= forcasting). Zodoende ontstaat een beeld van het toekomstige eigen vermogen en de liquiditeitsbehoeften van een onderneming. Wordt hierbij de gedragscode Integrated Financial Planning in acht genomen dan ontstaat er een totaal beeld inclusief correlaties tussen de onderneming en de ondernemer privé. Dit is o.a. een voorwaarde om een verantwoorde Tax Planning voor een ondernemer op te kunnen stellen. Een ander woord voor Ondernemingsplanning is o.a. strategisch management of strategische planning.

Terug

Standaarddeviatie

Voor uitleg over Standaarddeviatie wordt hier de tekst van Morningstar geciteerd.
De standaarddeviatie is een statistische maatstaf die de spreiding rondom een gemiddelde meet. De standaarddeviatie voor een fonds geeft weer hoe rendementen in een bepaalde periode van elkaar varieerden. Beleggers gebruiken de standaarddeviatie over een bepaalde periode als maatstaf voor risico die vervolgens weer gebruikt kan worden om te voorspellen in welke range toekomstige rendementen waarschijnlijk zullen voorkomen. Wanneer een fonds een hoge standaarddeviatie heeft, is de voorspelde range breder, wat een hogere volatiliteit impliceert. De standaarddeviatie kan gebruikt worden om het risico van een bepaald fonds te meten. Voor het meten van het risico van een portefeuille van meerdere fondsen is de standaarddeviatie minder geschikt omdat de standaarddeviatie van een portefeuille niet alleen afhangt van de standaarddeviatie van de onderdelen van de portefeuille, maar ook van de correlatie tussen de fondsrendementen. Als rendementen van een fonds een normale verdeling kennen, dan zal het rendement in ongeveer 68% van de gevallen binnen één standaarddeviatie van het gemiddelde vallen. In 95% van de gevallen valt het rendement binnen de bandbreedte die wordt gevormd door twee standaarddeviaties bij het gemiddelde rendement op te tellen en af te trekken.

Terug

Tax Planning

Met Tax Planning wordt een optimalisatie van uw inkomsten, uitgaven en vermogensbestanddelen bedoelt om zodoende een zo laag mogelijke bedrag aan belasting verschuldigd te zijn. Er zijn een aantal manieren om de belastingdruk terug te dringen. Zoals het verlagen van inkomen, het verhogen van aftrekposten, het benutten van specifieke belastingvoordelen en het verschuiven van vermogensbestanddelen. Hierbinnen zijn diverse variaties mogelijk. Tax Planning is een belangrijk onderdeel van een financiële planning als deze een volledige integratie kent tussen de inkomsten, uitgaven en vermogensbestanddelen (o.a. ondernemingen) van een persoon. Deze integratie is o.a. van toepassing als de gedragscode Integrated Financial Planning in acht wordt genomen en is zodoende essentieel om de uitwerkingen van Tax Planning in beeld te brengen.

Terug

Wet op het Financieel Toezicht (WFT)

In de Wet op het Financieel Toezicht zijn het merendeel van de regels voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht. Deze regels beogen onder andere het goed functioneren van de financiële markten te waarborgen en het vertrouwen in het financiële stelsel te bevorderen. De WFT stelt daartoe regels om de deskundigheid en betrouwbaarheid van financiële dienstverleners te verzekeren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn belast met het toezicht op deze regels en dienen voor het verlenen van bepaalde diensten een vergunning of ontheffing te verlenen.

Terug